O Olimpiadzie


Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

 1. identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju;
 2. wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym;
 3. doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej;
 4. weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej;
 5. stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu;
 6. wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.

             Do celów długoterminowych Olimpiady Historycznej Juniorów należą:

 1. popularyzacja historii wśród młodzieży i wzmocnienie prestiżu historii jako przedmiotu szkolnego,
 2. kształtowanie i umacnianie świadomości historycznej młodzieży,
 3. rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów,
 4. kształtowanie w uczniach postaw otwartych na zróżnicowane dziedzictwo historyczne współczesnych społeczeństw,
 5. rozwijanie umiejętności nabywania i prezentowania wiedzy historycznej,
 6. kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy historycznej w działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa,
 7. rozwijanie u uczniów przekonania, że poznawanie przeszłości jest niezbędne dla rozumienia współczesnego świata,
 8. stworzenie warunków i rozwijanie współpracy środowiska nauczycielskiego, środowiska akademickiego oraz środowisk zajmujących się edukacją pozaszkolną (muzea, archiwa) w zakresie szeroko rozumianej edukacji historycznej.