Eliminacje szkolne


ELIMINACJE SZKOLNE 2020/2021

Test jest do pobrania TUTAJ

 Model oceniania i schemat punktowania do pobrania TUTAJ

 

Eliminacje szkolne polegają na samodzielnym rozwiązaniu test sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej (wymagania ogólne i wymagania szczegółowe).

Test będzie składał się z zadań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.) oraz z jednego zadania, którego wykonanie wymaga dłuższej wypowiedzi – wypracowania na jeden z tematów opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady. Za poprawne rozwiązanie całego testu będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a na jego rozwiązanie uczestnicy będą mieli 90 minut.

 Komisje szkolne są odpowiedzialne za pobranie testu ze strony internetowej Olimpiady, powielenie go w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz sprawdzenie prac uczniów zgodnie z modelem i kryteriami oceniania, który również zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady.

UWAGA!

Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwi przeprowadzenie eliminacji szkolnych w tradycyjnej formie, Przewodniczący Komisji Szkolnej podejmuje decyzję o ich zorganizowaniu w trybie zdalnym (on-line) zgodnie z zasadami i procedurami przyjętymi w danej szkole.

Do eliminacji okręgowych komisja szkolna może zakwalifikować trzech uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 30 punktów z 50 punktów.

Uwaga dotycząca punktacji: uczestnik może zdobyć maksymalnie 40 pkt za test i 10 za wypracowanie.

Wyszczególnienie

Punkty (max.)

Starożytność

8

Średniowiecze

8

Nowożytność

8

XIX wiek

8

XX wiek

8

WYPRACOWANIE

10

RAZEM

50

 

Instrukcja pisania wypracowania na eliminacjach szkolnych:

 1. Przeczytaj uważnie temat zwracając uwagę na zakres terytorialny i chronologiczny pracy.
 2. Zwróć uwagę, czy temat wymaga zastosowania opisu, porównania, uzasadnienia, oceny itp. Jeśli w temacie jest sformułowanie np. „Przedstaw i oceń …”, to należy najpierw przedstawić najważniejsze fakty i wydarzenia, a następnie przejść do oceny. Jeżeli temat dotyczy kilku aspektów, zwróć uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji.
 3. Praca powinna składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia z zachowaniem właściwych proporcji.
 4. We WSTĘPIE należy napisać jakiego problemu dotyczy prac oraz o jakim okresie i terytorium będziesz pisać w pracy. Czasami daty graniczne będą podane w temacie, ale wówczas należy doprecyzować z jakimi ważnymi wydarzeniami się wiążą. Pamiętaj, aby wstęp nie był zbyt długi.
 5. W ROZWINIĘCIU przedstaw opis/analizę opisywanego zagadnienia. Nie opisuj wszystkich faktów i wydarzeń, ale skup się na najważniejszych kwestiach, gdyż nie zdążysz napisać wszystkiego, co wiesz. Bardzo ważna jest natomiast umiejętność wyboru, czyli selekcji faktów. Pamiętaj, aby przedstawiać fakty i wydarzenia we właściwej kolejności chronologicznej, ale nie ograniczaj się do ich wymienienia – praca pisemna to nie kalendarium. Każdy fakt czy wydarzenie powinno być przedstawione z uwzględnieniem przyczyn i skutków i wiązać się logicznie z tematem. Pamiętaj o postaciach historycznych ważnych dla omawianego zagadnienia.
 6. W ZAKOŃCZENIU zawrzyj krótkie podsumowanie i wnioski, a jeśli temat tego wymagał – również ocenę opisywanych zjawisk/procesów historycznych.
 7. Pamiętaj nie tylko o stosowaniu poprawnej terminologii historycznej, ale również poprawnej polszczyzny!
 8. Podane przy każdym temacie publikacje mają uzupełnić twoją wiedzę i zainspirować cię do kreatywnego myślenia. Nie cytuj ich jednak w dużych fragmentach, bo to ma być twoja samodzielna praca. Jeśli chcesz przywołać jakąś cenną myśl autora danej publikacji, to podaj koniecznie jego imię i nazwisko.
 9. Na wypracowanie zostaną zarezerwowane w teście trzy strony, ale to nie znaczy, że musisz je całkowicie zapełnić. Każdy ma inny charakter pisma, inaczej formułuje wypowiedzi, ale liczy się wartość merytoryczna wypowiedzi, a nie jej objętość.

 POWODZENIA!!!

 

TEMATY WYPRACOWAŃ 

(uwaga: w arkuszu zostanie wskazany jeden temat)

 

    1. Narodziny i rozprzestrzenianie chrześcijaństwa

 Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne
 • rozdziały z książki: Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. J. Dobosz i J. Strzelczyk, Poznań 2015:
  • Maria Dzielska, W kręgu problemów religijnych cesarstwa rzymskiego,
  • ks. Stanisław Adamiak, Dynamika ekspansji chrześcijaństwa w pierwszych wiekach,
  • Jan Prostko-Prostyński, Chrześcijaństwo u Germanów na ziemiach Imperium Romanum.

           https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/22475/1/Dobosz_Strzelczyk_Chrystianizacja_Europy_2015_internet.pdf

                 

 1. Polityka zagraniczna w latach 1918-1939

 Wskazówki bibliograficzne:

           https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2442130,Deklaracja-o-nieagresji-z-Hitlerem-–-pakt-z-diablem-proba-obrony-niepodleglosci

 

 1. Przedstaw wybrany okres z dziejów swojej miejscowości. Uzasadnij swój wybór.

 UWAGA: Przy tym temacie nie możemy wskazać Ci wskazówek bibliograficznych. Musisz samodzielnie poszukać literatury i informacji, które wykorzystasz do napisania pracy. Odpowiednie opracowania możesz znaleźć w najbliższej bibliotece, muzeum, izbie regionalnej lub izbie pamięci oraz na portalach internetowych zajmujących się historią regionu, w lokalnej prasie lub archiwach.