Eliminacje szkolne


TEST Z ELIMINACJI SZKOLNYCH

Arkusz testu z eliminacji szkolnych znajduje się TUTAJ.

Model odpowiedzi i schemat oceniania można sprawdzić TUTAJ 

 

TEMATY WYPRACOWAŃ NA ELIMINACJE SZKOLNE

Eliminacje szkolne polegają na samodzielnym rozwiązaniu test sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej (wymagania ogólne i wymagania szczegółowe).

 Test będzie składał się z zadań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.) oraz z jednego zadania, którego wykonanie wymaga dłuższej wypowiedzi – wypracowania na jeden z tematów opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady. Za poprawne rozwiązanie całego testu będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a na jego rozwiązanie uczestnicy będą mieli 90 minut.

TEMAT WYPRACOWANIA WYBIERA UCZESTNIK.

 Komisje szkolne są odpowiedzialne za pobranie testu ze strony internetowej Olimpiady, powielenie go w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz sprawdzenie prac uczniów zgodnie z modelem i kryteriami oceniania, który również zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady.

 Do eliminacji okręgowych komisja szkolna może zakwalifikować trzech uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 40 punktów z 50 punktów.

 Uwaga dotycząca punktacji: uczestnik może zdobyć maksymalnie 40 pkt za test i 10 za wypracowanie.

Wyszczególnienie

Punkty (max.)

Starożytność

8

Średniowiecze

8

Nowożytność

8

XIX wiek

8

XX wiek

8

WYPRACOWANIE

10

RAZEM

50

 Instrukcja pisania wypracowania na eliminacjach szkolnych:

 1. Przeczytaj uważnie temat zwracając uwagę na zakres terytorialny i chronologiczny pracy.
 2. Zwróć uwagę, czy temat wymaga zastosowania opisu, porównania, uzasadnienia, oceny itp. Jeśli w temacie jest sformułowanie np. „Przedstaw i oceń …”, to należy najpierw przedstawić najważniejsze fakty i wydarzenia, a następnie przejść do oceny. Jeżeli temat dotyczy kilku aspektów, zwróć uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji.
 3. Praca powinna składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia z zachowaniem właściwych proporcji.
 4. We WSTĘPIE należy napisać jakiego problemu dotyczy prac oraz o jakim okresie i terytorium będziesz pisać w pracy. Czasami daty graniczne będą podane w temacie, ale wówczas należy doprecyzować z jakimi ważnymi wydarzeniami się wiążą. Pamiętaj, aby wstęp nie był zbyt długi.
 5. W ROZWINIĘCIU przedstaw opis/analizę opisywanego zagadnienia. Nie opisuj wszystkich faktów i wydarzeń, ale skup się na najważniejszych kwestiach, gdyż nie zdążysz napisać wszystkiego, co wiesz. Bardzo ważna jest natomiast umiejętność wyboru, czyli selekcji faktów. Pamiętaj, aby przedstawiać fakty i wydarzenia we właściwej kolejności chronologicznej, ale nie ograniczaj się do ich wymienienia – praca pisemna to nie kalendarium. Każdy fakt czy wydarzenie powinno być przedstawione z uwzględnieniem przyczyn i skutków i wiązać się logicznie z tematem. Pamiętaj o postaciach historycznych ważnych dla omawianego zagadnienia.
 6. W ZAKOŃCZENIU zawrzyj krótkie podsumowanie i wnioski, a jeśli temat tego wymagał – również ocenę opisywanych zjawisk/procesów historycznych.
 7. Pamiętaj nie tylko o stosowaniu poprawnej terminologii historycznej, ale również poprawnej polszczyzny!
 8. Podane przy każdym temacie publikacje mają uzupełnić twoją wiedzę i zainspirować cię do kreatywnego myślenia. Nie cytuj ich jednak w dużych fragmentach, bo to ma być twoja samodzielna praca. Jeśli chcesz przywołać jakąś cenną myśl autora danej publikacji, to podaj koniecznie jego imię i nazwisko.
 9. Na wypracowanie zostaną zarezerwowane w teście trzy strony, ale to nie znaczy, że musisz je całkowicie zapełnić. Każdy ma inny chrakter pisma, inaczej formułuje wypowiedzi, ale liczy się wartość merytoryczna wypowiedzi, a nie jej objętość.

POWODZENIA!!!

TEMATY WYPRACOWAŃ 

(*w arkuszu zostanie wskazany jeden temat)

 1. Scharakteryzuj system wierzeń w starożytnym Egipcie.

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne
 •  Przemysław Majka, Wierzenia starożytnych Egipcjan

http://almaszrik.uni.lodz.pl/Wierzenia%20starozytnych%20Egipcjan.pdf

 • Kacper Szczęsny, Ka, Ren i Szeut. Egipska koncepcja duszy i ciała

https://histmag.org/ka-ren-i-szeut-egipska-koncepcja-duszy-i-ciala-13014

 • Janusz Pycia, Idea zmartwychwstania w najstarszych religiach Bliskiego Wschodu, s. 70-75.

http://czasopisma.upjp2.edu.pl/tarnowskiestudiateologiczne/article/view/1564/1575

 

 1. Przedstaw dokonania Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej.

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne 
 • Józef Dobosz, Państwo polskie w czasach Kazimierza Wielkiego, w: Powtórka przed … III spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2009, s. 25-40.

                https://drive.google.com/file/d/0BwFhBC6LkWHLX094eDI0QmwzZTg/view 

 • Piotr Bejowski, Kazimierz Wielki, władca, który zasłużył na swój przydomek

https://histmag.org/Kazimierz-Wielki-wladca-ktory-zasluzyl-na-swoj-przydomek-17363 

 • Kazimierz Wielki - dyskusja historyków Jadwigi Krzyżaniakowej i prof. Michała Tymowskiego. Audycja Andrzeja Sowy z cyklu "Na historycznej wokandzie". (PR, 03.08.1984)

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1539450,Kazimierz-Wielki-czy-rozbiorca [audycja radiowa]

  

 1. Przedstaw okoliczności zawarcia unii lubelskiej i jej główne postanowienia.

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne 
 • Konrad Bobiatyński, Unia Lubelska miała być związkiem dwóch równorzędnych państw

https://dzieje.pl/aktualnosci/dr-hab-k-bobiatynski-unia-lubelska-miala-byc-zwiazkiem-dwoch-rownorzednych-panstw 

 • Michał Kopczyński, Unia Lubelska 1569

http://www.wilanow-palac.pl/unia_lubelska_1569.html 

 • Michał Kopczyński, Spory o unię lubelską. Kiejdany

http://www.wilanow-palac.pl/spory_o_unie_lubelska_kiejdany.html 

 • Serwis specjalny Polskiego Radia: Rocznica zawarcia Unii Lubelskiej, 1 lipca 1569

https://www.polskieradio24.pl/321/8128 [audycja radiowa]

 

 1. Przedstaw przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne 
 • Abraham Lincoln – wyzwoliciel niewolników, audycja Elizy Bojarskiej z cyklu „Anegdoty i fakty”

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1390601,Abraham-Lincoln-wyzwoliciel-niewolnikow 

 • Łukasz Nieroda, Przyczyny wojny secesyjnej – fakty i mity

https://histmag.org/Przyczyny-wojny-secesyjnej-fakty-i-mity-16743 

 • Michał Staniszewski, Kilka epilogów jednego dramatu. Jak kończyła się wojna secesyjna?

https://histmag.org/kilka-epilogow-jednego-dramatu-jak-konczyla-sie-wojna-secesyjna-12166

 

 1. Scharakteryzuj formy oporu Polaków wobec okupantów w czasie II wojny światowej.

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne 
 • Grzegorz Rutkowski, Polski ruch oporu: Cztery organizacje, które ukształtowały polski ruch oporu w czasie II wojny światowej

https://histmag.org/polski-ruch-oporu-cztery-organizacje-ktore-uksztaltowaly-polski-ruch-oporu-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-13325 

 • Marek Gałęzowski, Postawy społeczeństwa polskiego wobec okupantów. Kultura polska w konspiracji

http://www.polska1918-89.pl/postawy-spoleczenstwa-polskiego-wobec-okupantow.-kultura-polska-w-kons,222.html

 

 1. Opisz dzieje wybranego zabytku z Twojej okolicy lub regionu. Uzasadnij swój wybór.

UWAGA: Przy tym temacie nie możemy wskazać Ci wskazówek bibliograficznych. Musisz samodzielnie poszukać literatury i informacji, które wykorzystasz do napisania pracy. Odpowiednie opracowania możesz znaleźć w najbliższej bibliotece, muzeum, izbie regionalnej lub izbie pamięci oraz  na portalach internetowych zajmujących się historią regionu, w lokalnej prasie lub archiwach.