Eliminacje szkolne


ELIMINACJE SZKOLNE 2022/2023

TEST

MODEL OCENIANIA I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Eliminacje szkolne polegają na samodzielnym rozwiązaniu test sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej (wymagania ogólne i wymagania szczegółowe).

Test będzie składał się z zadań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.) oraz z jednego zadania, którego wykonanie wymaga dłuższej wypowiedzi – wypracowania na jeden z tematów opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady. Za poprawne rozwiązanie całego testu będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a na jego rozwiązanie uczestnicy będą mieli 90 minut.

 Komisje szkolne są odpowiedzialne za pobranie testu ze strony internetowej Olimpiady, powielenie go w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz sprawdzenie prac uczniów zgodnie z modelem i kryteriami oceniania, który również zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady.

Do eliminacji okręgowych komisja szkolna może zakwalifikować pięciu uczestników, którzy uzyskali przynajmniej 35 punktów z 50 punktów.

Uwaga dotycząca punktacji: uczestnik może zdobyć maksymalnie 40 pkt za test i 10 za wypracowanie.

Wyszczególnienie

Punkty (max.)

Starożytność

10

Średniowiecze

10

Nowożytność

10

XIX wiek

5

XX wiek

5

WYPRACOWANIE

10

RAZEM

50

 

Instrukcja pisania wypracowania na eliminacjach szkolnych:

 1. Przeczytaj uważnie temat zwracając uwagę na zakres terytorialny i chronologiczny pracy.
 2. Zwróć uwagę, czy temat wymaga zastosowania opisu, porównania, uzasadnienia, oceny itp. Jeśli w temacie jest sformułowanie np. „Przedstaw i oceń …”, to należy najpierw przedstawić najważniejsze fakty i wydarzenia, a następnie przejść do oceny. Jeżeli temat dotyczy kilku aspektów, zwróć uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji.
 3. Praca powinna składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia z zachowaniem właściwych proporcji.
 4. We WSTĘPIE należy napisać jakiego problemu dotyczy prac oraz o jakim okresie i terytorium będziesz pisać w pracy. Czasami daty graniczne będą podane w temacie, ale wówczas należy doprecyzować z jakimi ważnymi wydarzeniami się wiążą. Pamiętaj, aby wstęp nie był zbyt długi.
 5. W ROZWINIĘCIU przedstaw opis/analizę opisywanego zagadnienia. Nie opisuj wszystkich faktów i wydarzeń, ale skup się na najważniejszych kwestiach, gdyż nie zdążysz napisać wszystkiego, co wiesz. Bardzo ważna jest natomiast umiejętność wyboru, czyli selekcji faktów. Pamiętaj, aby przedstawiać fakty i wydarzenia we właściwej kolejności chronologicznej, ale nie ograniczaj się do ich wymienienia – praca pisemna to nie kalendarium. Każdy fakt czy wydarzenie powinno być przedstawione z uwzględnieniem przyczyn i skutków i wiązać się logicznie z tematem. Pamiętaj o postaciach historycznych ważnych dla omawianego zagadnienia.
 6. W ZAKOŃCZENIU zawrzyj krótkie podsumowanie i wnioski, a jeśli temat tego wymagał – również ocenę opisywanych zjawisk/procesów historycznych.
 7. Pamiętaj nie tylko o stosowaniu poprawnej terminologii historycznej, ale również poprawnej polszczyzny!
 8. Podane przy każdym temacie publikacje mają uzupełnić twoją wiedzę i zainspirować cię do kreatywnego myślenia. Nie cytuj ich jednak w dużych fragmentach, bo to ma być twoja samodzielna praca. Jeśli chcesz przywołać jakąś cenną myśl autora danej publikacji, to podaj koniecznie jego imię i nazwisko.
 9. Na wypracowanie zostaną zarezerwowane w teście trzy strony, ale to nie znaczy, że musisz je całkowicie zapełnić. Każdy ma inny charakter pisma, inaczej formułuje wypowiedzi, ale liczy się wartość merytoryczna wypowiedzi, a nie jej objętość.

 POWODZENIA!!!

 TEMATY WYPRACOWAŃ 

(uwaga: w arkuszu zostanie wskazany tylko jeden temat)

          1. Scharakteryzuj życie mieszkańców średniowiecznego miasta

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej; w tym e-podręczniki

 OPRACOWANIA

 • Henryk Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Wydawnictwo Poznańskie 2006.
 • Frances Gies, Joseph Gies, Życie w średniowiecznym mieście, Wydawnictwo Znak Horyzont 2018.

 ARTYKUŁY

 FILMY

 

     2. Opisz „złoty wiek” w kulturze polskiej

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej; w tym e-podręczniki

 ARTYKUŁY

 • R. Jaworski, Polski złoty XVI wiek
 • J. Tazbir, Państwo bez stosów
 • J. Dumanowski, W staropolskiej kuchni
 • B. Gutowski, Architektura złotego wieku
 • A. Straszewska, Jak się w Rzeczypospolitej ubierano

https://www.mowiawieki.pl/templates/site_pic/files/Dziedzictwo_dawnej_RP_nr_01.pdf

AUDYCJE RADIOWE

Kaplica Zygmuntowska. "Kamień milowy architektury polskiego renesansu" https://polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2321592,Kaplica-Zygmuntowska-Kamien-milowy-architektury-polskiego-renesansu

         3.  Dlaczego warto poznawać historię lokalną i regionalną. Uzasadnij na wybranych przykładach

UWAGA: Przy tym temacie nie możemy wskazać Ci wskazówek bibliograficznych. Musisz samodzielnie poszukać literatury i informacji, które wykorzystasz do napisania pracy. Odpowiednie opracowania możesz znaleźć w najbliższej bibliotece, muzeum, izbie regionalnej lub izbie pamięci oraz na portalach internetowych zajmujących się historią regionu, w lokalnej prasie lub archiwach.