Program


Program Olimpiady Historycznej Juniorów dla uczniów szkół podstawowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

 

Zawody I stopnia:

Zadania testu pisemnego, w tym tematy w zadaniu rozszerzonej wypowiedzi (plan, notatka, rozprawka, prezentacja) oraz zadania w części ustnej obejmują zakres wiedzy i umiejętności ujęty  w podstawie programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej, tj.:

a/ wymagania ogólne z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzeniu narracji historycznej,

b/ treści szczegółowe

na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu historia;

c/ w zakresie postaw uczestnik:

- wykazuje zainteresowanie historią swojego regionu, Polski i historią powszechną,

- posiada system wartości oparty na tradycjach kultury i wzorcach osobowych,

- prezentuje postawy: otwartości wobec innych tradycji, szacunku i tolerancji.

 

Zawody II stopnia:

Zadania testu pisemnego oraz zadania w części ustnej obejmują zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej, tj.:

a/ wymagania ogólne z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzeniu narracji historycznej,

b/ treści szczegółowe

na poziomie niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu historia oraz wykraczający poza zakres podstawy programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej.

Zakres ten jest wskazany w każdym roku szkolnym przez Organizatora i obejmuje:

a/ w zakresie wiedzy uczestnik:

- zna i rozumie pojęcia i zagadnienia wykraczające poza obowiązkowe wymagania programowe,

- interesuje się nowymi osiągnięciami nauki historycznej;

b/ w zakresie umiejętności:

Zakres obowiązujący na zawodach stopnia I, ponadto uczestnik:

- posługuje się bogatym słownictwem i terminologią charakterystyczną dla nauki historycznej,

- umie analizować dzieje własnego regionu i kraju w powiązaniu z dziejami powszechnymi,

- formułuje dłuższą wypowiedź ustną;

c/ w zakresie postaw:

Zakres obowiązujący na zawodach stopnia I, ponadto uczestnik:

- prezentuje własne poglądy nt. tradycji i dziedzictwa kulturowego i odpowiednio je uzasadnia,

- wykazuje poszanowanie dla odmiennych sądów i opinii.

 

Zawody III stopnia:

Zadania w części pisemnej i ustnej zawodów III stopnia obejmują zarówno zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej, tj.:

  1. wymagania ogólne z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzeniu narracji historycznej,
  2. treści szczegółowe,

jak też treści i umiejętności wykraczające poza wymagania i treści określone w w tej podstawie programowej. Treści te zostaną szczegółowo określone w każdym roku olimpiady przez Organizatora:

  1. w zakresie wiedzy uczestnik:

- zna i rozumie pojęcia i zagadnienia wykraczające poza obowiązkowe wymagania programowe,

- uczestnik ma świadomość wielości perspektyw badawczych oraz różnorodności interpretacji zagadnień wchodzących w zakres tematu przewodniego.

  1. w zakresie umiejętności uczestnik:

- precyzyjnie posługuje się bogatym słownictwem i terminologią historyczną,

- interpretuje teksty źródłowe i krytycznie je wykorzystuje odwołując się do szczegółowej wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w skład tematu przewodniego;

  1. w zakresie postaw uczestnik:

- jest świadomy swoich obowiązków wobec ojczyzny wynikających z posiadania głębokiej wiedzy historycznej,

- szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe, potrafi określić ich wartość i unikalność,

- wykazuje gotowość do podjęcia aktywnych działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego,

- uczestnik rozumie znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnego świata.