Eliminacje szkolne


ELIMINACJE SZKOLNE 2023/2024

TEST

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

Eliminacje szkolne polegają na samodzielnym rozwiązaniu test sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej (wymagania ogólne i wymagania szczegółowe).

Test będzie składał się z zadań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.) oraz z jednego zadania, którego wykonanie wymaga dłuższej wypowiedzi – wypracowania na jeden z tematów opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady. Za poprawne rozwiązanie całego testu będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów, a na jego rozwiązanie uczestnicy będą mieli 90 minut.

 Komisje szkolne są odpowiedzialne za pobranie testu ze strony internetowej Olimpiady, powielenie go w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz sprawdzenie prac uczniów zgodnie z modelem i kryteriami oceniania, który również zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady.

Do eliminacji okręgowych komisja szkolna może zakwalifikować pięciu uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 35 punktów z 50 punktów.

Uwaga dotycząca punktacji: uczestnik może zdobyć maksymalnie 40 pkt za test i 10 za wypracowanie.

Wyszczególnienie

Punkty (max.)

Starożytność

10

Średniowiecze

10

Nowożytność

10

XIX wiek

5

XX wiek

5

WYPRACOWANIE

10

RAZEM

50

 

Instrukcja pisania wypracowania na eliminacjach szkolnych:

 1. Przeczytaj uważnie temat zwracając uwagę na zakres terytorialny i chronologiczny pracy.
 2. Zwróć uwagę, czy temat wymaga zastosowania opisu, porównania, uzasadnienia, oceny itp. Jeśli w temacie jest sformułowanie np. „Przedstaw i oceń …”, to należy najpierw przedstawić najważniejsze fakty i wydarzenia, a następnie przejść do oceny. Jeżeli temat dotyczy kilku aspektów, zwróć uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji.
 3. Praca powinna składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia z zachowaniem właściwych proporcji.
 4. We WSTĘPIE należy napisać jakiego problemu dotyczy prac oraz o jakim okresie i terytorium będziesz pisać w pracy. Czasami daty graniczne będą podane w temacie, ale wówczas należy doprecyzować z jakimi ważnymi wydarzeniami się wiążą. Pamiętaj, aby wstęp nie był zbyt długi.
 5. W ROZWINIĘCIU przedstaw opis/analizę opisywanego zagadnienia. Nie opisuj wszystkich faktów i wydarzeń, ale skup się na najważniejszych kwestiach, gdyż nie zdążysz napisać wszystkiego, co wiesz. Bardzo ważna jest natomiast umiejętność wyboru, czyli selekcji faktów. Pamiętaj, aby przedstawiać fakty i wydarzenia we właściwej kolejności chronologicznej, ale nie ograniczaj się do ich wymienienia – praca pisemna to nie kalendarium. Każdy fakt czy wydarzenie powinno być przedstawione z uwzględnieniem przyczyn i skutków i wiązać się logicznie z tematem. Pamiętaj o postaciach historycznych ważnych dla omawianego zagadnienia.
 6. W ZAKOŃCZENIU zawrzyj krótkie podsumowanie i wnioski, a jeśli temat tego wymagał – również ocenę opisywanych zjawisk/procesów historycznych.
 7. Pamiętaj nie tylko o stosowaniu poprawnej terminologii historycznej, ale również poprawnej polszczyzny!
 8. Podane przy każdym temacie publikacje mają uzupełnić twoją wiedzę i zainspirować cię do kreatywnego myślenia. Nie cytuj ich jednak w dużych fragmentach, bo to ma być twoja samodzielna praca. Jeśli chcesz przywołać jakąś cenną myśl autora danej publikacji, to podaj koniecznie jego imię i nazwisko.
 9. Na wypracowanie zostaną zarezerwowane w teście trzy strony, ale to nie znaczy, że musisz je całkowicie zapełnić. Każdy ma inny charakter pisma, inaczej formułuje wypowiedzi, ale liczy się wartość merytoryczna wypowiedzi, a nie jej objętość.

 POWODZENIA!!!

 

TEMATY WYPRACOWAŃ 

(uwaga: w arkuszu zostanie przez Komitet Główny wskazany tylko jeden temat, ale musisz być przygotowany do wszystkich trzech)

 

1. Przedstaw okoliczności powstania Komisji Edukacji Narodowej i oceń jej działalność

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej; w tym e-podręczniki

ARTYKUŁY

245 lat temu powołano Komisję Edukacji Narodowej https://dzieje.pl/aktualnosci/245-lat-temu-powolano-komisje-edukacji-narodowej

Rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej https://ossolineum.pl/index.php/rocznica-powolania-komisji-edukacji-narodowej/

E. Solnicka, Komisja Edukacji narodowej – problemy i wyzwania edukacyjne https://historia.org.pl/2014/06/12/komisja-edukacji-narodowej-problemy-i-wyzwania-edukacyjne/

 Ł. Bednarski, Zasady funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej jako pierwszego ministerstwa oświaty, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom LVII, zeszyt 2 – 2009.

 FILMY

Tak wyglądały pierwsze polskie szkoły https://platformanauki.pl/filmy/ken-i-tek,88

Ksiądz Grzegorz Piramowicz – duchowy przewodnik i edukator https://www.youtube.com/watch?v=Dz3aquwahNk

 KEN https://cyfrowa.tvp.pl/video/literatura-i-prasa,ken,60211997

 AUDYCJE RADIOWE

 Komisja Edukacji Narodowej – oświecony jak Polak https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/953439,Komisja-Edukacji-Narodowej-oswiecony-jak-Polak

 Hugo Kołłątaj – kontrowersyjny twórca Konstytucji 3 maja https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/548872,hugo-kollataj-kontrowersyjny-tworca-konstytucji-3-maja

 

 2. Przedstaw postanowienia konferencji Wielkiej Trójki i oceń jej znaczenie dla powojennej Europy i świata

Wskazówki bibliograficzne:

 • podręczniki szkolne dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej; w tym e-podręczniki

 ARTYKUŁY

 Początek konferencji w Jałcie. Wywiad z prof. A. Paczkowskim

http://muzhp.pl/en/e/181/pocztek-konferencji-w-jalcie-wywiad

 K. Ruchniewicz, Jałta z odległej już perspektywy

https://krzysztofruchniewicz.eu/jalta-z-odleglej-juz-perspektywy/

 

AUDYCJE RADIOWE

 Wielka Trójka w Teheranie – faktyczny koniec II Rzeczypospolitej https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2858879,wielka-trojka-w-teheranie-faktyczny-koniec-ii-rzeczypospolitej

 78 lat temu w Jałcie Stalin wziął wszystko https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/778575,78-lat-temu-w-Jalcie-Stalin-wzial-wszystko

 Poczdam 1945. Stalin, Truman i Churchill dzielą Europę https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/633651,Poczdam-1945-Stalin-Truman-i-Churchill-dziela-Europe

 Teheran i Jałta, czyli równia pochyła  https://www.youtube.com/watch?v=evQi7C4I7ks

 

3. Tak się zaczęła historia mojej miejscowości. Opisz najstarsze dzieje miejscowości, w której mieszkasz lub innej miejscowości, która znajduje się w Twoim regionie

UWAGA: Przy tym temacie nie możemy wskazać Ci wskazówek bibliograficznych. Musisz samodzielnie poszukać literatury i informacji, które wykorzystasz do napisania pracy. Odpowiednie opracowania możesz znaleźć w najbliższej bibliotece, muzeum, izbie regionalnej lub izbie pamięci oraz na portalach internetowych zajmujących się historią regionu, w lokalnej prasie lub archiwach.